Privacy

Ons werk brengt met zich mee dat we veel van mensen willen weten. Van telefoonnummer tot werkervaring, van burgerlijke staat tot inkomen, van opleiding tot gezondheid, alles kan relevant zijn voor een goede reïntegratie. Natuurlijk moet u de zekerheid hebben dat uw privacy wordt beschermd en dat er met uw gegevens geen dingen gebeuren die u niet wilt.

Daarom hanteren wij een privacy regeling. Hierin kunt u lezen hoe we met uw gegevens omgaan. U kunt deze regeling bij uw coach of trainer opvragen. Dit privacy reglement wordt door ons toegepast en geldt zolang het in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Waarom gegevens registreren?
We verzamelen alleen gegevens die nodig zijn om goede reïntegratie- en coachingstrajecten te kunnen uitvoeren. De gegevens die we krijgen worden niet voor andere doeleinden gebruikt. We registreren gegevens, die veelal door uzelf worden aangeleverd, en aantekeningen en correspondentie die we lopende het traject met u verzamelen.

Als we een dossier over u van een andere organisatie krijgen (bijvoorbeeld van een uitkeringsinstantie) vallen die gegevens onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en worden ze behandeld met in acht neming van alles wat in deze wet wordt bepaald.

Hoe worden gegevens bewaard?
Uw gegevens worden deels op schrift bewaard in een dossier en deels in ons automatiseringssysteem. Als u wilt, zullen we laten zien wat we over u hebben geregistreerd. Onze registratie is nooit strijdig met de wet, de openbare orde of goede zeden. Mochten er verkeerde feiten in het dossier staan, dan heeft u er recht op dat die worden aangepast.

Sommige gegevens liggen gevoeliger dan andere, zoals godsdienst, afkomst of politieke kleur. Deze gegevens worden door ons niet geregistreerd, tenzij dit een goede uitvoering van het reïntegratie- of coachingstraject in de weg staat. Gevoelige gegevens die anderen aan ons overdragen, zoals medische informatie, worden door ons altijd extra vertrouwelijk behandeld.

Meestal worden de kosten voor uw begeleiding betaald door een ander, bijvoorbeeld uw werkgever of een uitkeringsinstantie. We houden deze opdrachtgever tijdens het traject altijd goed op de hoogte van de voortgang. Van alle schriftelijke rapportages krijgt u van ons automatisch een afschrift c.q. een kopie per mail voordat de rapportage aan de opdrachtgever verzonden wordt.

Geheimhouding
Alles wordt door ons vertrouwelijk en onder geheimhouding behandeld, en dan in principe alleen door de coach/trainer die u begeleidt. We verstrekken geen informatie over u aan derden (anderen buiten onze eigen organisatie). Daar wijken we alleen van af in het belang van uw traject, bijvoorbeeld voor een beroepskeuze test, een bemiddeling of een opleiding.

Gegevens weer verwijderen
Als u niet langer bij ons in begeleiding bent, wordt uw dossier gesloten. Dit dossier blijft maximaal 5 jaar bewaard. Die periode hebben we nodig voor onze administratie, bijvoorbeeld voor resultaatmeting of boekhoudkundige controles. Uiteraard kan uw dossier al die tijd alleen door bevoegde mensen worden ingezien.

In sommige gevallen wordt uw dossier direct na afloop van de begeleiding weer overgedragen aan de opdrachtgever, zoals een uitkeringsinstantie.


Privacy reglement

Dienstverlener: Dreamjob
Vestigingsadres: Weesperzijde 123-1, 1091 EP Amsterdam

Registratie Kamer van Koophandel Amsterdam: oktober 2003 onder nummer 34197154

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Dreamjob, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar algemeen directeur de heer T.W. Plandsoen, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Dreamjob behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met opdrachtgever gesloten contract verkrijgt vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Dreamjob draagt er zorg voor dat deze geheimhoudingsverplichting door haar personeel en door haar bij de uitvoering van haar werkzaamheden ingeschakelde derden wordt nageleefd.

Dreamjob is er mee bekend dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten persoonsgegevens zijn in de wet van de Wet persoonsregistraties (WPR) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen door de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) respectievelijk de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) wordt bepaald.

Dreamjob zal bij beëindiging van een met UWV gesloten overeenkomst alle tot de persoon van de cliënt te herleiden gegevens, data en of resultaten bij beëindiging van de begeleiding van de cliënt ter beschikking stellen aan het UWV.

Dreamjob houdt zich aan de bepalingen in het privacyreglement zolang dit met inachtneming van wat is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens blijft gelden.

Dienstverlener verklaart dat hij de verklaring naar waarheid heeft ingevuld.

Opgemaakt te Amsterdam, 1 januari 2006


T.W. Plandsoen

Directeur Dreamjob