Direct contact?
Bel 010 42 39 0 39
CONTACTFORMULIER
VESTIGINGEN
Bel mij terug

Coaching, de normaalste zaak van de wereld

 
 
 
 
Dreamjob: Willem Plandsoen vertelt
Dreamjob is opgericht in 2000 door Willem Plandsoen. Hij vertelt u graag meer over het ontstaan. Hoe Dreamjob begon
ONZE REFERENTIES
Dreamjob doet opdrachten voor o.a. Nationale Nederlanden, KLM, Rabobank, Ernst & Young, PWS, MVO Nederland, het MKB en diverse gemeentes en ministeries. Referentieverhalen
ONZE COACHES
Passie, professionaliteit en resultaatgerichtheid. Drie kenmerken, waaraan u elke Dreamjob coach herkent. Overzicht alle coaches

Klachtenreglement Dreamjob

Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Dreamjob dat het volgende klachtenreglement van toepassing is:

1.    Wanneer u met uw directe contactpersoon van Dreamjob niet tot een goede oplossing van uw klacht kunt komen, kunt u uw klacht schriftelijk per te downloaden meldingsformulier bij Dreamjob indienen. De klacht kan zowel betrekking hebben op het eigen personeel van Dreamjob als op gedragingen en / of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Dreamjob werkzaamheden ten behoeve van cliënten van Dreamjob heeft verricht.

2.    De klager ontvangt binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft hebben plaatsgevonden, evenals een korte omschrijving van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.

3.    De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en / of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft / hebben plaatsgevonden.

4.    Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedraging en / of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

5.    Zowel de klager als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan de klager als diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

6.    De klacht dient binnen een periode van 7 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

7.    De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Dreamjob draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Deze registratie wordt op verzoek eens per kwartaal aan de opdrachtgever gezonden.

Meldingsformulier

 
 
 
     
 
Beste Dreamjob,
Ik ben geinteresseerd in
Ik ben bel mij op
of email naar
groeten,

uit